PHOTO SHOTS

back
13.07.2010 departure from Nizhny Novgorog, Gorodets